Category: Český jazyk

Abeceda a písmo

Opakujeme tiskací a psací písmena, učíme se posloupnost písmen v abecedě. Povíme si o principu řazení slov v abecedě, procvičíme si řazení slov, vyzkoušíme si i jejich vyhledávání například ve slovnících. 1) Posloupnost písmen...

Mluvíme ve větách

Uvědomujeme si, že náš mluvní projev se skládá z vět. Ty často spojujeme do souvětí. Podle postoje mluvčího rozlišujeme jednotlivé druhy vět. 1) Spojujeme a oddělujeme věty a) Spojujeme věty – rozliš jednoduchou větu...

Slovní význam

Věty se skládají ze slov. Abychom se správně domluvili, musíme znát správný význam slov, která aktivně využíváme, a slovní zásobu si postupně rozšiřovat. 1) Věta se skládá ze slov a) Říkadla – urči a...

Slovo, slabika, hláska

Slova dělíme na slabiky, počítáme počet slabik, zaměříme se na dělení slov na konci řádku. Trénujeme rozdělení hlásek, poté si osvojíme pravopis ú, ů. Závěrem se dotkneme dvojhlásek a slov se slabikotvornými souhláskami. 1)...

Tvrdé a měkké souhlásky

Nejdůležitější gramatické učivo procvičujeme opravdu důkladně. Dbáme na dobré osvojení všemi žáky. Vysvětlení učiva – pravopis y, ý, i, í po tvrdých a měkkých souhláskách: přehled učiva Souhlásky – barevně rozliš souhlásky tvrdé, měkké, obojetné: šest...

Párové souhlásky

Souhlásky, které ve slovech jinak slyšíme a jinak píšeme, bychom měli natrénovat dost detailně. Žáci by měli umět bezpečně pravopis souhlásek na konci slov. Vysvětlení učiva – spodoba znělosti, pravopis párových souhlásek: přehled učiva 1)...

Slovní druhy

První poznávání slovních druhů s důrazem na systém třídění. Naučíme se vyjmenovat slovní druhy a poté je rozpoznávat v jednodušších případech. Důraz klademe na podstatná jména a slovesa. 1) Přehled slovních druhů a) Seřaď názvy...

Vlastní jména

Procvičujeme psaní velkých písmen ve vlastních jménech. 1) Kartičky rozstříhejte a rozdělte na lavici do dvou sloupečků podle toho, zda jsou to vlastní jména či jména obecná. – kartičky – 2) Kartičky rozstříhejte a rozdělte na...

Opakování

Na závěr školního roku si zopakujeme některé vědomosti, které jsme v průběhu školního roku načerpali. 1) Z rozstříhaných kartiček sestavíme názvy živočichů. Hledáme dvojslabičná a trojslabičná slova: úkol 2) K řadám slov přiřadíme slova nadřazená: cvičení...