Abeceda a písmo

Opakujeme tiskací a psací písmena, učíme se posloupnost písmen v abecedě. Povíme si o principu řazení slov v abecedě, procvičíme si řazení slov, vyzkoušíme si i jejich vyhledávání například ve slovnících. 1) Posloupnost písmen...

Mluvíme ve větách

Uvědomujeme si, že náš mluvní projev se skládá z vět. Ty často spojujeme do souvětí. Podle postoje mluvčího rozlišujeme jednotlivé druhy vět. 1) Spojujeme a oddělujeme věty a) Spojujeme věty – rozliš jednoduchou větu...

Slovní význam

Věty se skládají ze slov. Abychom se správně domluvili, musíme znát správný význam slov, která aktivně využíváme, a slovní zásobu si postupně rozšiřovat. 1) Věta se skládá ze slov a) Říkadla – urči a...

Slovo, slabika, hláska

Slova dělíme na slabiky, počítáme počet slabik, zaměříme se na dělení slov na konci řádku. Trénujeme rozdělení hlásek, poté si osvojíme pravopis ú, ů. Závěrem se dotkneme dvojhlásek a slov se slabikotvornými souhláskami. 1)...

Tvrdé a měkké souhlásky

Nejdůležitější gramatické učivo procvičujeme opravdu důkladně. Dbáme na dobré osvojení všemi žáky. Vysvětlení učiva – pravopis y, ý, i, í po tvrdých a měkkých souhláskách: přehled učiva Souhlásky – barevně rozliš souhlásky tvrdé, měkké, obojetné: šest...

Párové souhlásky

Souhlásky, které ve slovech jinak slyšíme a jinak píšeme, bychom měli natrénovat dost detailně. Žáci by měli umět bezpečně pravopis souhlásek na konci slov. Vysvětlení učiva – spodoba znělosti, pravopis párových souhlásek: přehled učiva 1)...

Počítáme do dvaceti

Na začátku si zopakujeme čísla do dvaceti. Zaměříme se na numeraci, počítání a třídění, rozlišíme dvojciferná a jednociferná čísla, číselné řady, porovnání čísel. Důraz poté klademe na sčítání, odčítání a aplikaci získaných dovedností ve...

Slovní druhy

První poznávání slovních druhů s důrazem na systém třídění. Naučíme se vyjmenovat slovní druhy a poté je rozpoznávat v jednodušších případech. Důraz klademe na podstatná jména a slovesa. 1) Přehled slovních druhů a) Seřaď názvy...

Počítáme do sta

Stěžejní učivo druhého ročníku, které by měl zvládnout každý žák ve třídě. Postupně trénujeme numeraci, rozklad čísel v desítkové soustavě, porovnání čísel, přes sčítání a odčítání až po praktické uplatnění učiva ve slovních úlohách....